Tilbake
BIFF

Lokal BIFF 2020 - H20

Lokal BIFF 2020: Ny kunnskap gjennom filmopplevingar

Festivalframsyning av dokumentarfilmar og møte med regissørar, filmarbeidarar og/eller aktørar i filmane.

BIFF arrangerer lokal Biff på utvalde kinoar/kulturhus/skulestader i Vestland utanom Bergen. Tilbodet er utarbeidd særskild som lokal BIFF, og skil seg frå BIFF sitt ordinære dokumentarfilm-program til vidaregåande skular i Bergen.

Elevane blir inviterte til ein heil festivaldag på skulen eller sin lokale kino, med framsyningar av dokumentarfilmar i ei anna ramme og setting enn det som har vore vanleg tidlegare.  

BIFF vel ut heilt nye dokumentarfilmar som er henta inn frå dei største festivalane i verda, og som har vakt oppsikt mange stadar. Filmane blir viste i eige program, innanfor skuletida. Elevane får sjå tre filmar. Tematisk ein film som tek for seg havet sin tilstad (klima og miljø), ein annan kystkultur og kommunikasjonsmoglegheiter og ein tredje korleis sjøsport og utforsking kan bidra til rekreasjon. 

Filmskaparar, andre filmarbeidarar eller dei som medverkar i filmane, er til stades under framsyningane. Alternativt vil fagfolk som er godt kjende med emna som blir tekne opp vere med på dette opplegget. Dei innleier filmane med å presentere arbeidet sitt for elevane. Etter kvar film er det sett av tid til dialog mellom salen og filmskaparane, der elevane er oppmoda om å kome med eigne synspunkt, spørsmål og kommentarar.

Pedagogisk materiell:
I forkant av filmfestivalen blir det distribuert filmstudieark knytt opp mot dei utvalde filmane, mynta på førearbeid til festivalbesøket. I tillegg til utdjupande informasjon om filmane og filmskaparane, inneheld materiellet utforma problemstillingar som blir viktig i møte med regissørar, filmarbeidarar eller aktørar i filmane. 

Tilbodet er framleis under utvikling. Oppdatert informasjon om kva kinoar/kulturhus, filmar og filmgjestar, i tillegg til pedagogisk materiell/filmstudieark, blir sendt ut når det ligg føre.

Visningsperiode: Veke 43; 19. til 23. oktober 2020, Lokale datoar ikkje fastsett enno.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Vestland

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Om Bergen internasjonale filmfestival: Sjå BIFF si heimeside.

Publikumskommentarer